Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/8/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 08 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022,
2. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικονομικού έτους 2022,
3. Έγκριση 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης – για την προμήθεια με τίτλο: “Μίσθωση Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων για το έτος 2022-2023 του Δήμου Χαλκιδέων”, Προϋπολογισμού 328.206,92 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 663/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας», προϋπολογισμού 199.959,25 € ευρώ με Φ.Π.Α και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
5. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης(Έλεγχος εγγυητικών – δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», Προϋπολογισμού 4.836.000,00 € με 24% Φ.Π.Α,
6. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Εφαρμογών έξυπνης πόλης Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 2.940.536,00 € ευρώ με Φ.Π.Α και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
7. Περί έγκρισης απαλλαγής ως υπολόγου του Χ.Ε.Προπληρωμής Δ18/2023,
8. Περί έγκρισης απαλλαγής ως υπολόγου του Χ.Ε.Προπληρωμής Δ14/2023,
9. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ17/2023,
10. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP