Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/11/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4919) ΚΥΑ. γ) την 65η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

με φυσική παρουσία, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση:

1) Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ή
2) Με βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση, εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.

2. Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 61/2021 απόφασης ΔΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. με θέμα:«4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

3. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για την καταβολή αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του Αναστασίου Πριόνα

4. Περί έγκρισης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για την καταβολή αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του Αθανασίου Ψαθά

5. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. 120,121,122,123,124,125/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας της εταιρείας ‘Δαμιανός ΙΚΕ’

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP