Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/6/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 9η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Έγκριση 3ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξης ”ΑΝΑΔΟΧΟΥ” της υπηρεσίας με τίτλο: ”Κατάρτιση σχεδiου βιωσιμης αστικης κινητικοτητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις αναγκες του δημου Χαλκιδεων” προϋπολογισμού 105.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου ‘’Kατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ( Κ.Α.Εσόδου 1322.0021) ‘’
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ »\
4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικά – οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ» προϋπολογισμού 48.608,00 ευρώ με ΦΠΑ.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2020 Προϋπολογισμού 235.163,77 με ΦΠΑ. και καθορισμός των όρων διακήρυξης
6. Έγκριση 1oυ πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ” του Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2020»
7. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ3/20.
8. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ4/20.
9. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ6/20.
10 Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ8/20.
11. Παροχή εξουσιοδότησης στους νομικούς Συμβούλους του Δήμου (3 υποθέσεις).
12. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (6 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP