Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η/11/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14-10-2022 (ΦΕΚ Β΄/5335/14-10-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων, Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών», προϋπολογισμού: 113.954,65 € με αριθ. διακήρυξης: 380/2022, και αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 170896.

2.Περί έγκρισης πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 101/2021 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού και Εργαλείων Καθαρισμού για το Δήμο Χαλκιδέων, ποσού 30.172,06 € με Φ.Π.Α.».

3.Περί έγκρισης πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 23/2022 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, ποσού 182.375,22 € με Φ.Π.Α.».

4.Περί έγκρισης 6ου πρακτικού ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και επιστροφής εγγυητικής συμμετοχής για το υποτμήμα 5.2. του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», αρ.διακήρυξης.: 489/27-10-2022, α/α συστημ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:103347.

5.Περί έγκρισης πρακτικού IΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191807 του έργου με τίτλο:«Παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας».

6.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αναργύρων».

7.Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αναργύρων».

8.Περί έγκρισης απαλλαγής ως υπολόγου του Χ.Ε. Προπληρωμής Δ13/2022.

9.Περί ορισμού υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 30/11/2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP