Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/26-03-2023 (ΦΕΚ Β΄/1954/26-03-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του από 17-01-2023 ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Αντικατάσταση οδοστρώματος οδού Ληλαντίων» προϋπολογισμού 220.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α), αριθ. διακήρυξης.: 733/2022 και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 194760.

2. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης- κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού 139.389,39 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 743/2022 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης παραδοτέων 1 & 2 ( άρθρο 189 παρ.1 Ν.4412/2016) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων».

4. Περί έγκρισης αποδοχής χρηματοδότησης του έργου με τίτλο:«Βελτίωση πρόσβασης της οδού Ελ. Βενιζέλου παραλίας Αυλίδας» στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

5.Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα 4 μηνών», και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6.Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP