Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/7/2017

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15Α στις  24/7/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
1. Περί αποδοχής περουσιακών στοιχείων Ν.Ε.Λ.Ε.
2. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά το σχολικό έτος 2017-18.
3. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
4. Περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων.
5. Περί έγκρισης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2016 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
8. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 26/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων έτους 2015
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου – Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄βάθμιας)
9. Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης μελών επιτροπής καθαρισμού και μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμάτων ανακύκλωσης – εκδίκαση ενστάνσεων καθαριότητας.
Εισηγητής: Βασίλης Τουχτίδης (Αντιδήμαρχος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2017 (422/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
11. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης – Αγία Παρασκευή .
12. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών (σκυροδεμάτων -ασφαλτικών και αδρανών υλικών, μεταλλικών περιφράξεων ,αλουμινίων -ξυλείας – υαλοπινάκων,κρασπέδων πλακοστρώσεων χρωμάτων & υλικών επιστρώσεων και δαπέδων,Κάδων Απορριμμάτων & Επιστίλιων Και Επιδάφιων Καλαθιών Απορριμμάτων, υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης, οργάνων αθλοπαιδειών, εργαλείων).
13. Περί διόρθωσης της επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως αναλώσιμων και ανταλλακτικών για την συντήρηση εργαλείων και ανταλλακτικών του Δήμου .
14. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
16. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από το χρηματικό κατάλογο Β/73 – Β/74 – Β/68 – Β/69 – Β/75- Β/70 13-3-2012 του τμήματος εσόδων – δημοτικός φόρος 2% και 5% .
17. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας.
18. Περί ανανέωση αδειών επαγγελματιών λαϊκών αγορών.
19. Περί ορισμού μέλους επιτροπής κλήρωσης δικαιούχων άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με κοινωνικά κριτήρια και καθορισμός όρων για δύο (2) άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
20. Περί ορισμού μελών επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων προϋπολογισμού έως 5.869,40 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 και 4 του Π.Δ/τος 171/1987, για το έτος 2017 .
21. Περί έγκρισης του2ου Α.Π.Ε του έργου:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του μέτρου 19.2 , του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”.
22. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε του έργου:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ / Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ
23. Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ / Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
24. Περί έγκρισης 7ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ .
25. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ.
26. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη Χαλκίδα
27. Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
28. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ.
29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
30. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΚΑ.
31. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ .
32. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
33. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
34. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος. (128/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
35. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος. (129/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
36. Περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος. (130/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
37. Περί έγκρισης εγκατάστασης ηλιακών σηματοδοτών (131/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
38. Περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης επί της οδού Μαντζουρίας στους Αγ. Αναργύρους, στη Δ.Ε. Χαλκίδας. (132/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
39. Περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης στην συμβολή των οδών Μανταρινιάς και Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους στη Δ.Ε. Χαλκίδας. (133/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
40. Περί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο <Κέντρο Προσωρινής Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων> στη Βιομηχανική Ζώνη Ριτσώνας στη ΒΤ1 στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας . (143/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
41. Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2017. (150/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
42. Περί πρότασης για κατάργηση θέσεων και αποξήλωση κουβουκλίων περιπτέρων. (151/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
43. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αρεθούσης – Στύρων (154/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Θέματα του συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» :
– Κάλεσμα συμπαράστασης για την υπεράσπιση της Κυριακής αργίας.
– Περί προβλημάτων στις υποδομές, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργεία των δομών της ειδικής αγωγής.

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP