ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση υπηρεσιών για υφιστάμενες βλάβες σε οχήματα – μηχανήματα για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού
69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α έτους 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ.

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 2018

Β 294

Β 293

Β 292

Α.Ο.Ε. 453-2018 ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP