Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων, προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Η Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «προμήθεια καινούριων εργαλείων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 72.800,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ , που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 01/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
Μελέτης.

563-2017 Α.Ο.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣΣ

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP