Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού γυμνασίου Χαλκίδας

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 18 Ιούλιος 2018

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6317
– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ
– Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
– Τηλέφωνο: 2221355172-3
– Ηλ. ταχυδρομείο: antonios.koumaros@dchalkideon.gr

371-2018 AOE ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP