ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Η Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 69.440,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΣΤΕΘ ΔΙΑΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΕΣ

Α.Ο.Ε. 448-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP