ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Η Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών «για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 68.538,33 Ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).
Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ

Α.Ο.Ε. 497-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP