Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 67.996,16 Ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2019. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2019

ΔΙΚΑΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΙΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP