ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Έργα, Προκηρύξεις / Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

(2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571) (Κ.Α. Εσόδου 1321.0034)

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 5/6/2018 και ώρα 12:00μμ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΑΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 229 ΑΔΑΜ

ΦΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΔ

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP