Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/4/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.
Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 28 Απριλίου και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής συνοπτικών διαγωνισμών έργων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP