Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η/7/2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 14:00 και λήξης 21:00, θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 90/21 ΑΔΣ που αφορά στη διενέργεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας.
2. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP