Τακτική συνεδρίαση στις 4/4/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/26-03-2023 (ΦΕΚ Β΄/1954/26-03-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας».

2. Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου».

3. Περί έγκρισης πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος–ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου».

4. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη για την επισκευή και ενίσχυση των κτιρίων ΕΠΑΛ », ΚΑ:30-7413.0105.

5. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού αξιολόγησης-κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας έργων “Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021” και “Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών 2022”», συνολικού προϋπολογισμού 253.329,77 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 727/2022 απόφαση Ο.Ε.

6.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (δύο υποθέσεις).

7. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (δώδεκα υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP