Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 10/4/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του KYZIKEIOY άλσους και των κοινοχρήστων χώρων οδού Χαραλάμπους της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης»,
2. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα»,
3. Περί αποδοχής όρων και προϋποθέσεων έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών (Τ. Π.) και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Ανοιχτό κέντρο εμπορίου (Open Mall) Χαλκίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,

4. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας προϊόντων σίτισης προς κάλυψη αναγκών των δομών του πρώην ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., προϋπολογιζόμενης δαπάνης 66.972,28€ με Φ.Π.Α.»,

5. Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων σύμφωνα με την υπ΄αρ.16101/4-4-2024 εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας,

6. Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων σύμφωνα με την υπ΄αρ.16177/5-4-2024 εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας,

7. Περί χορήγησης άδειας τομής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση τριών γεωτρήσεων και διασύνδεσή τους με υφιστάμενες δεξαμενές»,

8. Περί χορήγησης άδειας τομής για το έργο με τίτλο «Εξωτερικές διακλαδώσεις δικτύου ακαθάρτων Οικισμών Βασιλικού, Αγίου Νικολάου, Λευκαντίου και Νέας Λαμψάκου Δ.Ε. Ληλαντίων,

9. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44661/14-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (από αναβολή),
10. Περί παραχώρησης δημοτικού άλσους Κυζικείων της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο σωματείο «Αθλητικός Όμιλος Λεωνίδας Βασιλικού», για την υλοποίηση του προγράμματος «Summer Camp Kids 2024».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP