Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 13/3/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνας στο Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020» (Β΄ΦΑΣΗ),

2. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανέγερση σχολικού κτιρίου για τη μετεγκατάσταση του 26ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας»,

3. Περί αποδοχής της 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 19637/25-10-2023 (ΑΔΑ:90ΖΕ465ΧΘΟ-ΝΩΗ) Προκήρυξης (Πρόσκλησης) του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ”, του Υποέργου 6 “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ”, της Δράσης “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) “Ελλάδα 2.0”, με τη Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου/Επένδυσης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”,

4. Περί απαλλαγής από προσαυξήσεις βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου,

5. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

6. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 275/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022»,

7. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 276/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023»,

8. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 277/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023»,

9. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 319/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023».

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP