Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 17/4/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,
2. Περί έγκρισης 1ης “Υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαλκιδέων ,για το έτος 2024”,

3. Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων,

4. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αρ.16257/05-04-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

5. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού (Έλεγχος δικαιολογητικών «Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας» προϋπολογισμού: 199.959,25 € με Φ.Π.Α., απόφαση διακήρυξης: 266/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΘ7ΩΗΑ-ΖΒΛ), αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 226183,

6. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων για 10 μήνες”, προϋπολογισμού: 240.141,62 € με Φ.Π.Α., αριθ. απόφ. διακήρυξης: 345/21-11-2023, αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 275172,

7. Περί έγκρισης τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση προμήθειας προϊόντων σίτισης προς κάλυψη αναγκών των δομών του πρώην ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΧ του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 66.972,28€ με Φ.Π.Α.,

8. Περί έγκρισης διαγραφών και εγγραφών βρεφών και νηπίων εμπρόθεσμων αιτήσεων – εγγραφών νηπίων εμπρόθεσμων αιτήσεων – εγγραφών (ένταξη) βρεφών εμπρόθεσμων αιτήσεων σε νηπιακά τμήματα,

9. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 53240/7-03-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για περίπτερο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17278/11-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για περίπτερο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17420/12-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8542/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8551/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8547/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8466/22-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 10928/7-3-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ.17326/11-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

18. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8563/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

19. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8550/23-2-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή),

20. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 10963/7-3-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

21. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ.16122/4-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

22. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων – σκαλωσιάς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17090/10-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

23. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων – σκαλωσιάς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17410/12-4-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP