Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 3/4/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης-Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για 2 έτη»,εκτιμώμενης αξίας 2.053.986,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 294/2023 απόφαση Ο.Ε.,

2. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου προς Άγιο Γεώργιο Λουκισίων»,

3. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας»,

4. Περί έγκρισης αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής (ΑΔΕ 71/2024)

5. Περί έγκρισης εξειδίκευσης πιστώσεων για εκδηλώσεις φιλαρμονικής ορχήστρας Δήμου Χαλκιδέων,

6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προϋπολογισμού Κ.Α.00-8264, σε ιδιώτες συνολικού ποσού 102,84€,

7. Περί διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13967/26-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων,

8. Περί διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13968/26-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων,

9. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7009/14-2-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων,

10. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17956/35871/5-3-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων,

11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων – σκαλωσιάς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14725/29-3-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP