Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/10/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.58309/14-10-2022 (ΦΕΚ/Β΄/5335/14-10-2022) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Χαλκιδέων,
2. Περί επικαιροποίησης της ρυθμιστικής σήμανσης στη θέση ΛΗΘΗ περιοχής ΜΟΡΦΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων,
3. Περί έγκρισης κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου,
4. Περί έγκρισης κατάργησης θέσης δύο περιπτέρων και αποξήλωσης κουβουκλίων,
5. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος «λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς τη βεβαίωση εγκατάστασης του άρθρου 28 του Ν.4442/2016 και παραβόλου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.5 και 6, του άρθρου 14 παρ. 7,8,9 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ1723/18-5-2017) των άρθρων 15 και 28 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/7-12-2016) άρθρου 80 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,
6. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/18-5-2017,
7. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας παιδότοπου (κατά πλάσμα δικαίου) διότι δεν πληρούνται οι όροι της Υ1Γ/Γ.Π./ΟΙΚ.47829/21-6-2017 ΥΓ. διάταξης και της ΚΥΑ 43560/2019,
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή),
9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα) από αναβολή,
10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) από αναβολή,
12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
13. Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ,
14. Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ,
15. Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ,
16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα),
18. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (ικριώματα).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP