Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.11991/24-2-2023 (ΦΕΚ/Β΄/1076/24-2-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Περί παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αριθμ. 3190/27-1-2023 Άδειας Τομής (εκσκαφής) της ΔΕΥΑΧ για το έργο με τίτλο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ν.Αρτάκης»,
2. Περί παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄αριθμ. 2539/24-01-2023 Άδειας Τομής (εκσκαφής) της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. επί της Λεωφόρου Γ.Παπανδρέου (στροφή Τσεκούρα),
3. Περί αρίθμησης ιδιοκτησιών,
4. Περί οριστικής διακοπής ή μη λειτουργίας καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 457/90 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» και ισχύει, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, της αριθμ. 16228/18-05-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723/Β΄) και του αριθμ. πρωτ. 9422/06-04-202015 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΔΑ,
5. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017 (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP