Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 9/4/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Δημοπρασία της 26-03-2021) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ( άρθρο 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
2. Περί έγκρισης 2ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ [Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων] του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο.: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων», προϋπολογισμού.: 643.468,00 € με Φ.Π.Α.. ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 488/27-10-2020, Α/Α ΣΥΣΤΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 100479, 102374, 102375.

3. Περί έγκρισης του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης μελών της επιτροπής Συνοπτικών διαγωνισμών έργων για το 2021.

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων), Εργασιών συντήρησης πρασίνου, προϋπολογισμού 357.810.68 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

5. Επικαιροποίηση για το έτος 2021 της 28/2020 Α.Δ.Σ. Περί Κατάληψης επιπλέον Κοινοχρήστου Χώρου από Περίπτερα.

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση τοπικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας».

7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων».

8. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΘΑΛΕΙΑ) στις 8&9-08-2020».

9. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοποιίας Κοινότητας Αγίου Νικολάου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8&9-08-2020».

10. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοποιίας Κοινοτήτων Βασιλικού, Φύλλων, Μύτικα και Αφρατίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9-08-2020».

11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζόδρομων Χαλκίδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΘΑΛΕΙΑ) στις 8&9-08-2020».

12. Έγκριση απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΤ ΙΝΤΡΑΚΑΤ ,ΕΚΤΕΡ ΑΕ ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ,ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ του έργου: «Αποκατάσταση, ανάδειξη ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

13. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση χωνευτηρίου κοιμητηρίου Χαλκίδας».

14. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα».

15. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΣΕ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ».

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

17. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP