Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/1/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/31-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/7005/31-12-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το Υποέργο: «Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ενότητας Ν.Αρτάκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-8-2020 του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία Θάλεια) στις 8 & 9-08-2020»,

2.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού»,

3.Περί έγκρισης ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας Δ.Α.Ε.Π.ΠΕ.Χ.,
4. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο,
5. Περί λήψης απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης
ΔΔΠ1975/2022 του μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
6. Περί λήψης απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης
ΔΔΠ2161/2022 του μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP