Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/8/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της “ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ”, την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020,
2. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021,
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οστεοφυλακίων – Οστεοθυρίδων προϋπολογισμού 53.816,00 ευρώ με Φ.Π.Α.,
4. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Χαλκιδέων, οικ. Έτους 2020,
5. Έγκριση Νο 1 Πρακτικού του Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική Δημοπρασία με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 181904 για το έργο Ανάπλαση παλαιάς Πλατείας Βασιλικού,
6. Περί Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 66 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4157) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»,
7. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς – Οικονομικής Πρσφοράς, του από 27-07-2021 Συνοπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
8. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας ΜΥΚΑΛΛΗΣΟΥ στο ΟΝΤΑΘΙ της Δ.Ε. Ανθηδόνος Δήμου Χαλκιδέων»,
9. Έγκριση της υπ’ αρ. 10/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020,
10. Έγκριση της μη διενέργειας της Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, της Δ.Ε. Ληλαντίων και τη ματαίωση αυτής,
11. Έγκριση της υπ’αριθμ. 23/2021 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας που αφορά την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
12. Περί έγκρισης απαλλαγής υπόλογου του Χ.Ε. προπληρωμής Δ6/21.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP