Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/7/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 14η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου» και καθορισμός των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Χαλκιδέων (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας), προϋπολογισμού 198.400,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Μίσθωση χημικών WC, για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας καθώς και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Δημαρχείου Ν. Αρτάκης».
5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: <Κατασκευή επικλινών τσιμεντοστρώσεων και δρόμων με κυβόλιθους>, προϋπολογισμού 175.500,00 ευρώ με ΦΠΑ.
6. Κατακύρωση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του (Α2) καταστήματος χονδρικού εμπορίου.
7. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν τέλος Λαϊκής αγοράς.
8. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου οικοδομής.
9. Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορά τη μετατροπή της Εισφοράς γης σε χρήμα.
10. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν διάφορα τέλη και δικαιώματα.
11. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου που αφορούν μισθώματα καταστημάτων.
12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά παραλλαγή – μετατόπιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο δρόμο Λαμψάκου- Αγ. Νικολάου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP