Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/9/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για 2 έτη», εκτιμώμενης αξίας 2.053.986,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας, & της Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024-2025», εκτιμώμενης αξίας 790.230,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια δέκα τριών (13) πολυκέντρων ανακύκλωσης τεσσάρων (4) ρευμάτων με σύστημα ανταπόδοσης», προϋπολογισμού 4.836.000 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 175/2023 απόφαση Ο.Ε.

4. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 201110 του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης της οδού Ελ. Βενιζέλου παραλίας Αυλίδας».

5. Περί αποδοχής δωρεάς φωτοτυπικού μηχανήματος από ιδιοκτήτρια πρώην Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών.

6. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε. Προπληρωμής Δ21/2023.

7. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP