Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/9/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης”), την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 2021

2. Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2021

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) που αφορά την λήψη απόφασης περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.

4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 45/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) που αφορά την λήψη απόφασης περί κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

5. Περί έγκρισης απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ του έργου Αποκατάσταση και Αξιοποίηση παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ στην Χαλκίδα.

6. Περί έγκρισης πρακτικού Ν.1 της τετραμελούς επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Αχρηστων Υλικών με θέμα: καταγραφή και διάθεση άχρηστων ελαστικών στόλου του Δ. Χαλκιδέων.

7. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού [Περί παράτασης του Χρόνου Ισχύος των προσφορών] ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ.: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού.: 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α. με ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 489/27-10-2020.

8. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ» προϋπολογισμού 53.816,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

9. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 320-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδος» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 182197.

10. Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού».

11. Περί ορισμού υπολόγου της Καραγιάννη Ανδρομάχης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής και απόδοση 30/11/2021.

12. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP