Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/5/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/14-05-2022 (ΦΕΚ Β ́ 2369) ΚΥΑ, γ) και το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας σε σχολικές Μονάδες- Δομές του Δήμου Χαλκιδέων » Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

2. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186360 του έργου με τίτλο: «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων».

3. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή επικλινών τσιμεντοστρώσεων και δρόμων με κυβόλιθους».

4. Περί έγκρισης 5ης παράτασης (οριακή προθεσμία) της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του “Κυζικείου” άλσους και των κοινοχρήστων χώρων οδού Χαραλάμπους, Δ.Ε. Νέας Αρτάκης».

5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων».

6. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του υποέργου:«Επισκευή-Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων».

7. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του υποέργου: «Επισκευή-Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων».

8. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “Περίθαλψη αδέσποτων ζώων” για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 61.000,18 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

9. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2022-2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 254.851,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

10. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.560,74 ευρώ με Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

11. Περί έγκρισης αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 64 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4131) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

12. Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», και ορισμός μέλους για την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

13. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 48204/31-12-2021 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 16-12-2021.

14. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 48207/31-12-2021 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 17-12-2021.

15. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’αριθμ. 48208/31-12-2021 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 17-12-2021.

16. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου για έκδοση Χ.Ε Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 23-08-2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP