Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/6/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 26η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).:
1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α. Εσόδου 1322.0021», προϋπολογισμού 80.645,16€ ( χωρίς ΦΠΑ 24 %) το οποίο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων ΚΑΕ 64-7324.0001
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες διαχείρισης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων, προϋπολογισμού 57.855,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης.
4. Εξουσιοδότηση Νομικών Συμβούλων του Δήμου για κατάθεση αίτησης για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
5. Απαλλαγή από άσκηση ενδίκων βοηθημάτων(ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής)
6. Εξουσιοδότηση Νομικών Συμβούλων του Δήμου για παράσταση σε δίκη.
7. Έγκριση της αρίθμ.απόφασης του Δ.Ο.Π.ΠΕ.Χ που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων του 3ου τριμήνου οικον.έτους 2020.
8. Έγκριση της αρίθμ.18/2020 απόφασης του Δ.Ο.Π.ΠΕ.Χ που αφορά την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.ΠΕ.Χ οικον. Έτους 2020.
9. 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.Έτους 2020 .
10. Έγκριση αιτήματος μείωσης ενοικίου αναφορικά με μίσθωση περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10-4-2020) :”Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 68) και άλλες διατάξεις.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP