Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32936/16-06-2023 (ΦΕΚ Β΄/3932/16-06-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης δαπανών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χιονοκαταιγίδας «ΒΑΡΒΑΡΑ» ύψους 8.256,41€ με Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης δαπάνης, ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για το έργο με τίτλο «Ανέγερση 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας» .

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 200645 του έργου με τίτλο «Βελτίωση – ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (κόμβος “ΔΑΡΙΝΓΚ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου”) Χαλκίδας».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP