Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/7/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41628/14-7-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3734) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

2. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189970 του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας».

3. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 149.560,74 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 221/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

4. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων , Κοινόχρηστων Χώρων και Οδών.

5. Περί έγκρισης 2ου και 3ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου», προϋπολογισμού 629.867,30 € με 24% Φ.Π.Α, για τα έτη 2022-2023.

6. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζει το Εργαστήρι Τέχνης».

7. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αυλίδας»

8. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

9. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

10. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης Δημοπρασίας και καθορισμού ημερομηνίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος μονοετούς διάρκειας.

11. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων κατά του από 1-7-2022 κατασχετηρίου εγγράφου που επιδόθηκε στο Δήμο Χαλκιδέων στις 7-7-2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP