Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/9/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022), με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/09-09-2022 (ΦΕΚ Β΄/4756/09-09-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων, Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών», προϋπολογισμού: 113.954,65 € με ΦΠΑ, απόφ. διακήρυξης: 380/27-07-2022 , αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 170896.

2.Περί έγκρισης 2ου και 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δομών φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» για το υποέργο 2 της Πράξης «Βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» προϋπολογισμού 141.428,20 € με Φ.Π.Α.

3. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “Θάλεια”) στις 8 & 9-08-2020».

4. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 191807 του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας».

5. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190531 για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης«Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων».

6. Περί έγκρισης αίτησης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού αθλητικού κέντρου Κανήθου Χαλκίδας “ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ”».

7. Περί έγκρισης εξουσιοδότησης της Δημάρχου για αποστολή αιτήματος στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΔΥΘ ΑΕ σχετικά με την καταβολή τέλους ταφής του Δήμου Χαλκιδέων.

8. Περί έγκρισης της υπ’αριθμ. 43/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) που αφορά τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

9. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP