Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/6/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της “τηλεδιάσκεψης” την Tρίτη 29/06/2021 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

2. Αποδοχή Επιχορήγησης ύψους 75,382,80 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

3. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαχείρισης των φερτών και άλλων αδρανών υλικών από πληγείσες περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων στο ανενεργό λατομείο Ντεγιάννη κατόπιν της από 8 & 9/8/2020 θεομηνίας.

4. Έγκριση Πρακτικού ∆ημοπρασίας Νο 2 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ «Αποκατάσταση πεζόδρομων Χαλκίδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020», προϋπολογισμού 995.967,74€ (χωρίς ΦΠΑ) και 1.235.000,00€ (με ΦΠΑ).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Συστημάτων Φωτεινών Σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους».

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοφυλακίων – οστεοθυρίδων, προϋπολογισμού 53.816,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2021.

8. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ‘’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 357.810,68€ με 24% Φ.Π.Α, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, Αριθ. Διακήρυξης.: 104/2021/09-04-2021.

9. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ‘’, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 357.810,68€ με 24% Φ.Π.Α, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, Αριθ. Διακήρυξης.: 104/2021/09-04-2021.

10. Έγκριση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πλατείας Βασιλικού»

11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πλατείας Βασιλικού»

12. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

13. Διαγραφή οφειλών

14. Αντικατάσταση μελών επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης και Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής (ΑΟΕ 1/2021 και ΑΟΕ 2/221).

15. Απαλλαγή από άσκηση ένδικων βοηθημάτων (3 υποθέσεις)

16. Παροχή Εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου

17. Παροχή Εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP