Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44590/30-7-2022 (ΦΕΚ Β΄/4088/30-7-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190793 του έργου με τίτλο «Ανέγερση σχολικού κτιρίου για τη μετεγκατάσταση του 26ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 4.800.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.

2. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοπικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας ( ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 055/ΚΩΔ.2003ΣΕ05500005) (Κ.Α. Εσόδου 1327.0039) ».

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 190531 για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης “ Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες – δομές του Δήμου Χαλκιδέων”.

4. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου:«Παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας».

5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας για τη βελτίωση της καθημερινότητας».

6. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης του έργου:«Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνας στο Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020 (Β΄φάση ) – Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ566».

7. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού».

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP