Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/1/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/31-12-2022 (ΦΕΚ Β΄/7005/31-12-2022) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 164.317,98 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 535/18-10-2022 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΠΤ1ΩΗΑ-ΣΩ6).

2. Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για το έτος 2023»,συνολικού προϋπολογισμού 139.389,39 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 743/2022 απόφαση Ο.Ε.

3. Περί έγκρισης ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών – Αξιολόγησης βάσει του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α΄147/08-08-2016), ετήσιας διάρκειας για το έτος 2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP