Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/8/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί (με την διαδικασία της “ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ”), την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 έως 15:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020
2. Έγκριση Νο 1 Πρακτικού Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική Δημοπρασία με α.α.ΕΣΗΔΗΣ 181904 για το έργο Ανάπλαση Πλατείας Βασιλικού
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οστεοφυλακίων – Οστεοθυρίδων προϋπολογισμού 53.816,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Περί Αποδοχής των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 66 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4157) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά την έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020
6. Έγκριση της μη διενέργειας της Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, της Δ.Ε. Ληλαντίων και τη ματαίωση αυτής.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP