Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/12/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: “Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Χαλκιδέων’’, προϋπολογισμού: 124.000,00 € με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 220/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΨ8ΩΗΑ-843), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 204148.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP