Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.11991/24-02-2023 (ΦΕΚ Β΄/1076/24-02-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

2.Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση Χ.Ε.Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 2/06/2023.

3.Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στεγάστρων στάσεων Δήμου Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 186.997,39 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με την 700/22 απόφαση Ο.Ε.

4.Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο «Εργασίες συντήρησης πρασίνου»,προϋπολογισμού 629.867,30 € με 24% Φ.Π.Α, για τα έτη 2022-2023.

5.Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 291/2022 ΑΟΕ σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. Σ246-247/2023 απόφαση του 4ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

7.Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (δύο υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP