Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/2/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19),όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́76), β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.4761/29-01-2022 (ΦΕΚ Β ́290) ΚΥΑ. γ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις:
Παρακαλούμε οι παριστάμενοι να είναι εφοδιασμένοι, ανάλογα με την περίπτωση: Με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 και στην περίπτωση που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συνεδρίαση.
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου, 2ου & 3ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού«Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού: 600.000,00 €, αριθ. διακήρυξης 347/28-09-2021, αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 140623 με βάση τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 3.1.2.1. της διακήρυξης

2. Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 186361 του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου Παντειχίου»

3. Περί έγκρισης 1ου, 2ου & 3ου πρακτικού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια υλικών αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2021-2022» προϋπολογισμού: 130.778,58 € με Φ.Π.Α., αριθ. διακήρυξης 359/05-10-2021, αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 143739

4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού «Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου» που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ»,προϋπολογισμού: 1.613.534,69€ με αριθ. διακήρυξης 407/02-11-2021 και αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 142842

5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

6. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (1 υπόθεση)

7. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ενδίκων μέσων (3 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP