Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/5/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/29-04-2023 (ΦΕΚ Β΄/2883/29-04-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί ακύρωσης της αριθμ.101/31-3-2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2023.

2. Περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου στο Χ.Ε.Προπληρωμής Δ6/2023.
4. Περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα 4 μηνών», προϋπολογισμού: 266.554,12 € με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 99/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΓ2ΩΗΑ-Φ61), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 189629.

5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς- κατακύρωσης με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης: «Στατική Μελέτη για την επισκευή και ενίσχυση των κτιρίων ΕΠΑΛ» (ΑΔΑ: ΨΔ5ΣΩΗΑ-Π7Υ) ΑΔΑΜ 23PROC012482355 2023-04-11, προϋπολογισμού 92.379,43 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

6. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.619,00€ με Φ.Π.Α.

7. Περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπάνης για την 3η διεθνή ποιητική συνάντηση έτους 2023.

8. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (πέντε υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP