Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η/8/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 01 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39873/22-07-2023 (ΦΕΚ Β΄/4698/22-07-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων «Ασφάλιση των Οχημάτων – Μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων» για το έτος 2023–2024, προϋπολογισμού: 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 204/2023 (ΑΔΑ: 964ΤΩΗΑ-ΙΨΚ), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 197413.

2. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 200645 του έργου με τίτλο «Βελτίωση – ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (κόμβος “ΔΑΡΙΝΓΚ” έως κόμβος “Αγίου Στεφάνου”) Χαλκίδας».

3. Περί έγκρισης Πρακτικού IΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 198797 του έργου με τίτλο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα) επί των : Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου».

4. Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου Φύλλων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-8-2020».

5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, H/Y και εκτυπωτές) εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων» σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου προμήθειας με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου και δημιουργία πρότυπου οικογενειακού περιβαλλοντικού πάρκου βιοκλιματικού σχεδιασμού στο πάρκο Ελευθερίας Χαλκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 3.195.710,32 ευρώ με τον ΦΠΑ και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

7. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε Προπληρωμής σειράς Δ αριθμ. 16/2023.

8. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

9. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο για άσκηση ανακοπής – αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής.

10. Περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την αριθμ. πρωτ.44440/09-12-2022 αίτηση.

11. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο (τέσσερις υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP