Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α/12/2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 19:00, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), γ)163/33282/29-05-2020, δ)426/77233/13-11-20 και ε)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959 (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ. με αριθμό πρωτ. 60249/22-9-20 ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί συγκρότησης Συμβουλίου Εφήβων Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σπανός – Αντιδήμαρχος
2. Περί σύστασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Ν. 4039/2012 .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
3. Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου.
4. Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Ανθηδόνας .
5. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων.
6. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ.
8. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)” .
9. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝEΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ».
10. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου» .
11. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’(Κ.Α. Εσόδου 1322,0021)» .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
12. Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.Λ. (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
13. Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Δροσιάς της Δ.Ε Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 248/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
14. Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 249/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
15. Περί έγκρισης -επικαιροποίησης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων (υπ. αρ. 245/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
16. Περί έγκρισης χωροθέτησης αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ» (υπ. αρ. 251/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP