Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η/6/2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 19:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί αποδοχής δακοκτονίας.
2. Περί αποδοχής – Β΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3. Περί αποδοχής και υπογραφής της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού
4. Περί αποδοχής και υπογραφής της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Χαλκιδέων για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού.
5. Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» .
6. Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων»
7. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Χαλκιδέων και έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας.
8. Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2021 (94/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
9. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή ( Noja Mark)
10. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή (Βάθη Ιωάννη) .
11. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή (Τσακάλη Μαρία)
12. Περί έγκρισης μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
13. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 28/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα για το έτος 2021. ( υπ αρ. 105/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
14. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.
15. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών.
16. Περί έγκρισης διεύρυνσης ωραρίου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
17. Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης οριοθέτησης του έργου: «Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Νότιας Εύβοιας» στο τμήμα που αφορά το Λήλαντα ποταμό .
18. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 25/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 26/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
21. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 27/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
22. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 28/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 29/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
24. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 30/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
25. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 31/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
26. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 32/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Περί παραχώρησης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 33/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση Αλιευτικού Λιμένα Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 84/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Περί μετακίνησης Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου Κοινότητας Χαλκίδας (υπ. αρ. 95/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
30. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου ΟΤΕ ΑΕ. (υπ. αρ. 74/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP