Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με τηλεδιάσκεψη στις 26 Φεβρουαρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26η/2/2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 14:00, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), γ)163/33282/29-05-2020, δ)426/77233/13-11-20, ε)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959 (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ζ)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οι. 431 (ΑΔΑ:9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ), η) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 (ΑΔΑ:ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) και θ)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ. με αριθμό πρωτ. 60249/22-9-20 ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
1. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ .
2. Περί παράτασης προθεσμίας αιτήσεων για την απαλλαγή – μείωση σε ειδικές κατηγορίες δημοτών στα δημοτικά τέλη -καθαριότητας και φωτισμού (υπ. αρ. 391/16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
3. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων .
4. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
5. Περί παράτασης σύμβασης μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ, ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
6. Περί Έγκρισης της με Αριθ. 212/30.09.2020 (ΑΔΑ:61ΝΣΩΗΑ-90Ε) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που αφορά την Έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το Έργο Βελτίωσης Αστικού Περιβάλλοντος και Ανάπλασης του Άξονα της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου και της Οδού 28ης Οκτωβρίου, Χαλκίδας.
7. Περί Έγκρισης της με Αριθ. 243/10.12.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΘΩΗΑ-266) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων, που αφορά την Έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για Δύο (2) Έργα, Βελτίωσης και Ανακατασκευής της κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης από τον Κόμβο “ΔΑΡΙΓΚ” έως τον Κόμβο “Αγίου Στεφάνου” Χαλκίδας.
8. Περί έγκρισης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τζελά 4 στο Βαθύ -Αυλίδος (υπ. αρ. 4/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
9. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας (υπ. αρ. 244/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
10. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου <ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΕΛ> (υπ. αρ. 1/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Σημείωση: Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP