Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με τηλεδιάσκεψη στις 27 Ιανουαρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η/1/2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 19:00, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), γ)163/33282/29-05-2020, δ)426/77233/13-11-20, ε)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959 (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ζ)ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οι. 431 (ΑΔΑ:9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και η) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031 (ΑΔΑ:ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ. με αριθμό πρωτ. 60249/22-9-20 ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
3. Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως Δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής .
4. Περί έγκρισης προμήθειας Κάρτας Κινητής Τηλεφωνίας (SIM).
5. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας (Ζούση Γεωργίου).
6. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας (Ευσταθίου Ελένης).
7. Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας για κοινωφελή σκοπό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
8. Περί τροποποίησης / συμπλήρωσης της υπ. αρ. 222/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Δροσιάς της Δ.Ε Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων .
9. Περί τροποποίησης / συμπλήρωσης της υπ. αρ. 223/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων του του Δήμου Χαλκιδέων .
10. Περί καθορισμού αριθμού θέσεων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
11. Περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζει το Εργαστήρι Τέχνης».
12. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .
13. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ» .
14. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς» .
15. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη, καθώς και της οδού Αγγελάτου».
16. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «FTTH Α/Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (υπ. αρ. 254/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
18. Περί κοπής δέντρων σε παιδική χαρά λόγω ανακατασκευής(υπ. αρ. 255/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
19. Περί έγκρισης μελετών των δύο (2) προτάσεων έργων: “Βελτίωση -Συμπλήρωση Υπαρχόντων Κοινόχρηστων Χώρων” και “Ανάπλαση πλατείας ‘ΜΥΚΑΛΛΗΣΟΥ’ στο Οντάθι της Δ.Ε. Ανθηδόνος” του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP