Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 6 Οκτωβρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 19:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες εταιρειών για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων εντός του Δήμου Χαλκιδέων .
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων». (ΦΕΚ 3327 τεύχος Β΄) .
3. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων». (ΦΕΚ 3327 τεύχος Β΄) .
4. Περί αποδοχής – Γ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
5. Περί ορισμού εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια (άρθρο 107 Ν.4823/2021).
6. Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλόλητας και επιλογής κτιρίου, για τη μεταστέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) του Δήμου Χαλκιδέων .
7. Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.115/21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων .
8. Περί συμπλήρωσης της υπ. αρ.116/21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας στο Δήμο Χαλκιδέων
9. Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας- Αντιδήμαρχος
10. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών .
11. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (ΡΑΒΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) .
12. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
13. Περί παράτασης εργασιών του έργου : Κατασκευή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων .
14. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ..
15. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων .
16. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
17. Περί 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ».
18. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
19. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων.
20. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ. 318 του Σχεδίου Πόλης Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 148/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . (εξ αναβολής)
22. Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 162/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . (εξ αναβολής)
23. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Λέλας Καραγιάννη 2 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 78/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . (εξ αναβολής)
24. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Πανδώρου 3 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 97/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . (εξ αναβολής)
25. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 137/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . (εξ αναβολής)
26. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 183) στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων (υπ. αρ. 155/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
27. Περί δια πλάτυνσης της δημοτικής οδού Ληλαντίων της Κοινότητας Αγίου Νικολάου και βελτίωση καμπυλότητας συμβολής της οδού Ληλαντίων με την Εθνική οδό Χαλκίδας – Λεπούρων (Ε.Ο. 44) (υπ. αρ. 165/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί έγκρισης μελέτης οριοθέτησης Ρέματος Κωστάκη όπως αυτή υποβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το υπ. αριμ. 13107/28-062021 έγγραφο αυτής. (υπ. αρ. 147/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
29. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ έμπροσθεν οικίας επί της οδού Καραολή 2 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 163/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
30. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ πλησίον οικίας επί της Μάρκου Μπότσαρη 12 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 164/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Βάκη 4 στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 172/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μιαούλη στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 173/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
33. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μακριγιάνη 64 στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης (υπ. αρ. 174/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
34. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 176/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
35. Περί έγκρισης κοπής ελαιόδεντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας. (υπ. αρ. 196/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
36. Περί έγκρισης κοπής βραχυχιτώνων στην οδό Αγ. Ιωάνου Ρώσου στο Βασιλικό. (υπ. αρ. 197/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
37. Περί έγκρισης κοπής πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη. (υπ. αρ. 198/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP