Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 8 Δεκεμβρίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 19:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με την υπ’ αρ. 643/21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΑΠΠΕΧ) .
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ).
3. Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 αριθμ. 20 ΓΚΛ που αφορά την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
4. Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων.
5. Περί μεταβολών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
6. Περί πρότασης για προσθήκη Τομέα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χαλκίδας .
7. Περί αποδοχής – Δ΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων .
8. Περί αποδοχής – συμπληρωματικής κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (θέρμανση) των σχολείων .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας- Αντιδήμαρχος
9. Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Χαλκιδέων έτους 2021 .
10. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 459/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
11. Περί έκδοσης άδειας παραγωγού. (Τρεπεκλή Ιωάννα) .
12. Περί έγκρισης διεύρυνσης ωραρίου. (εξ αναβολής) .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
13. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
14. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ .
15. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
16. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
17. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιστήριξη και αποκατάσταση οδών στην τοπική κοινότητα Αγ. Νικολάου γύρωθεν του ποταμού Λήλαντα»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18. Περί αιτήματος ομάδας έρευνας και διάσωσης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης διασωστικού οχήματος επί της οδού Βενιζέλου ! στη Νέα Αρτάκη. (υπ. αρ. 232/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
19. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος φορτοεκφόρτωσης. (υπ. αρ. 243/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
20. Περί γνωμοδότησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικός ισχύος 14,4 MW της ENER-G – SHAPE-MIKE στη θέση «Πεταλάς» του όρους Πτώον, στη Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων. (υπ. αρ. 245/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP