Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα της Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης σύναψης μνημονίων συνεργασίας με ιδιώτες για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κίνδυνο προσβολής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση παραμονής ογκωδών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακτήσιμων υλικών, αδρανών και φυτομάζας σε κοινοχρήστους χώρους.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πάνος Αντιδήμαρχος
2. Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας του 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας Αντιδήμαρχος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
3. Περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ.αρ. 127/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
4. Περί 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων ΠΟΕ στο οικονομικό έτος 2023.
5. Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2023.
6. Περί παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο HELESI που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .
7. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων, τοπικών και εθνικών εορτών .
8. Περί έγκρισης εξόδων ταφής πολίτη τρίτης χώρας.
9. Περί εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται στο εργοτάξιο του Δήμου στον Άγιο Στέφανο.
10. Περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , σε εφαρμογή της υπ΄αρίθμ. ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’)
11. Περί εφαρμογής της υπ. αριθμ. ΚΥΑ38609ΕΞ2023/10.03.2023(ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών .
12. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 12936/5-4-23)
13. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 13103/5-4-23)
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 4608/6-3-23) .
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 5595/16-3-23) .
16. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 10166/Γ.Π.: 5597/16-3-23)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
17. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ‘’Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ (Κ.Α. Εσόδου 1322,0021).
18. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ .
19. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ .
20. Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ .
21. Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ .
22. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Aποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας .
23. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Κ.Χ στη Ν. Αρτάκη μετά την θεομηνία ‘’ Θάλεια ‘’» .
24. Περί έγκρισης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου και αποδυτηρίων Βασιλικού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΄΄ΘΑΛΕΙΑ΄΄ στις 8 και 9/8/2020» .
25. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επικάλυψη Αμπωλών Οδών Μακεδωνίας Κριεζώτου και Αθηνάς.
26. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Ανάπλαση πλατείας Καλοχωρίου- Παντειχίου.
27. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ) ΣΤΙΣ 8 & 9-08-2020 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ) ΣΤΙΣ 8 & 9-08-2020¨
28. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ”.
29.  Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ .
30. Περί  έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ .
31. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
32. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ .
33. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ (Ο.Τ. 126Α ΑΡΤΑΚΗ ΙΙ)».
34. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
35. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΑΣ.
36. Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021.
37. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ.
38. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
39. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΘΑΛΕΙΑ” ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 9/8/2020)».
40. Περί Έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΦΥΛΛΩΝ, ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ( ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨ ).
41. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ¨ΘΑΛΕΙΑ¨ ).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
42. Περί κοπής τριών (3) ατόμων λεύκης στην οδό Σικελιανού στη Χαλκίδα (υπ΄ αρ. 74/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
43. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης (υπ΄ αρ. 79/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
44. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης (υπ΄ αρ. 80/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
45. Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφ. Στ. Ελλάδας και Δ.Χαλκιδέων για την Υλοποίηση του Έργου με Τίτλο : “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ”.
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
46. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
47. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
48. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 16/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την διεύρυνση ωραρίου των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ.
49. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
50. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 17/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 .
Εισηγήτρια: Παλαιολόγου Ευαγγελία (Πρόεδρος Β΄ Βάθμιας του Δήμου)
51. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 17/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας.
52. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 18/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση μίας αίθουσας του 4ου Γυμνασίου Χαλκίδας.
53. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 28/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας του 4ου Γυμνασίου Χαλκίδας
54. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 29/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας 3ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
55. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 30/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
56. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 31/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου Κανήθου .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP