Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η/7/2021, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 19:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος Φο.Σ.Δ.Α. έτους 2022
2. Περί στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΜΚΟ
3. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας
4. Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας πρώην Δημάρχου Χαλκιδέων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
5. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 226/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 269/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
7. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
8. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητή ΔΙΕΚ Χαλκίδας
9. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή (Τσατάνη Αναστασίας)
10. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή (Ραβανού Νικόλαου )
11. Περί έγκρισης μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
12. Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Επισκευή οδών Δήμου Χαλκιδέων
13. Περί 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
14. Περί κατάργησης ειδικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων AMEA επί της οδού Χατζοπούλου και κατάργησης θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε όλο το μήκος της οδού Ηρ. Γαζέπη στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 77/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
15. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Μιλτιάδου 10 στο Βασιλικό (υπ. αρ. 79/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
16. Περί έγκρισης αιτήματος για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κ.Παλαμά 42Β στη Νέα Αρτάκη (υπ. αρ. 136/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης της προβλεπόμενης ρυθμιστικής σήμανσης επ’ αυτού στην είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το κτίριο καταστημάτων με υπόγειο και υπαίθριο χώρο στάθμευσης οχημάτων επί των εφαπτόμενων έμπροσθεν αυτής οδών Σαλαμίνος και Κρήτης (πρώην Δήλου) στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 81/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης επί της οδού Αρεθούσης 107 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 133/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Περί έγκρισης λήψης απόφασης μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της Κοινότητας Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης (εισήγηση συμβουλίου κοινότητας Νέας Αρτάκης) (υπ. αρ. 85/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης των οδών μεταξύ των Ο.Τ. 234, 236, 237 και 238 της συνοικίας Ε΄ του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 92/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21. Περί λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας σχετικά με τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) (εισήγηση συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας) (υπ. αρ. 98/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
22. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων στην Παραλία Αυλίδας της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 131/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων» (υπ. αρ. 132/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
24. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Παρόχου VODAFONE-PANAFONE ΑΕ» (υπ. αρ. 134/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας και αγροτικών υπολειμμάτων ισχύος 0,999MW της “RECYCLE ENERGY ΙΚΕ” στη θέση “Βράχο Θανασάκη” στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας» (υπ. αρ. 146/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
26. Περί αξονικής διαγράμμισης κατά μήκος του άξονα Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού στην περιοχή της Νέας Αρτάκης» (υπ. αρ. 156 /21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμητρα Σακελλαράκη

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP